Eesti Disainikeskuse (EDK) aasta 2021 kokkuvõte ja ettevaade aastasse 2022 

Kätte on jõudnud väga hea aeg disaini võimaluste ärakasutamiseks muutuste elluviimisel!


Elame suurte kriiside ja muutuste keskel. Kogu maailma räsib juba mitmendat aastat pandeemia. Aastal 2021.a. õppisime viirusega koos ja viirusest hoolimata elama. Seisame silmitsi kliimamuutuste ja meie planeedi bioloogilise mitmekesisuse ning keskkonna hävimisega. Tehnoloogias toimub uskumatuid arenguid! Tundub ilmselge, et vaja on teha muutusi ning just praegu on muutuste elluviimiseks disaini võimaluste ärakasutamise hea võimalus. Eesti disainisektoril on suur potentsiaal aidata luua vajalikku uut maailma!


Kliimamuutused, jätkusuutlikkus ja ringmajandus

Kliimamuutuste osas on meie elu suunamas mõned ambitsioonikad poliitikad. Üha rohkem pööratakse muuhulgas tähelepanu ringmajandusele ja sellest tulenevatele võimalustele. Oleme ka EDK-s tegelenud viimastel aastatel võrdlemisi palju just jätkusuutlikkuse ja kliimamuutustega tegelemise valmisoleku tõstmisega, pöörates tähelepanu nii disainerite kompetentsidele kui ettevõtete võimekusele ringmajandusmudeleid rakendada.

Selleks, et Eesti disaineritel oleks väga head ringdisainialased kompetentsid, suutlikkus jätkusuutlikkuse probleemidega tegeleda, otsime pidevalt võimalusi, et disainerid saaksid kestlike lahenduste loomiseks oma ringdisainialaseid teadmisi ja oskusi arendada. 

Koostöös rahvusvaheliste ja kohalike partneritega oleme välja töötatud olulised tööriistad ja metoodikad ringdisaini rakendamiseks ning pakkunud vastavaid metoodika koolitusi, et võimaldada koolituse läbinul neid organisatsioonides iseseisvalt läbi viia. 2021.a. toimus näiteks 2-päevane ringdisaini sprindi metoodika koolitus. Rahvusvahelises koostöös välja töötatud sprindi metoodika arendas Eesti jaoks sobilikuks disainibüroo Velvet koostöös ringmajanduse ekspertidega.


Fotol: Ringdisaini meistriklass

Sügisel toimus EDK ja Rootsi disainiagentuuri Grow (Kinge Gardien ja Andreas Linnell) koostöös disaineritele suunatud ringdisaini meistriklass, kus osales 15 Eesti tegevdisainerit erinevatest disainivaldkondadest. Kahe päeva jooksul avati ringmajanduse olemust, väljakutseid ja üleminekustrateegiaid lineaarsest majandusmudelist ringsetele mudelitele toote, teenuse ja toode-teenus süsteemides. Käsitleti erinevate disainivalikute keskkondlikke, ühiskondlikke, majanduslikke ja valdkondadevahelisi mõjusid.

EDK pakub ettevõtetele erinevaid ringmajanduse ja –disaini alaseid teenused.

Pakume hea meelega erinevatele organisatsioonidele ülevaatekoolitusi ringmajanduse põhitõdedest, ringdisaini strateegiatest ja ringsetele ärimudelite ülemineku takistustest. Novembris viisime näiteks koos disainerite Mihkel-Emil Miku ja Piibe Tompiga Tartu Kunstikooli õpetajatele läbi ringdisaini koolituse, kus tegeleti objekti-analüüsiga, vaadeldi tooteid ümbritsevaid süsteeme ning leiti uusi jätkusuutlikke toote/teenuse lahendusi.

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Hetkel ei taha või ei julge Eesti ettevõtted veel eriti ringmajandusega tegeleda, aga maailma parandamine algab eelkõige ikkagi meist endist ning siinkohal saab EDK aidata kaasa ringmajanduse põhimõtete juurutamisele ja ringdisaini praktikate kasutusele võtmisele.

Kes otsib jätkusuutlikumaid lahendusi, siis meilt on võimalik küsida muuhulgas oma ettevõttele ringmajandusele ülemineku võimekuse ja võimaluste kaardistamist (ringdisaini audit) ning 2-päevast töötuba ringmajanduse põhimõtetest lähtuva toote või teenuse arendamiseks (ringdisaini sprint). Auditeid ja sprinte viivad läbi Eesti juhtivad ringmajanduse eksperdid ning ringdisainis kompetentsed disainerid.

Suve lõpul valmis ka EDK ringmajanduse ja -disaini alane uus veebileht ringdisain.ee, mis koondab ringdisainiga seotud info, valdkonna värskeimad uudised, Eesti ringmajanduse ja ringdisaini ekspertide kontaktid ning inspireerivaid näiteid meilt ja mujalt maailmast. Lisaks sisaldab leht ka ringdisaini auditi küsimustikku, mida täites saavad ettevõtted tagasisidet oma valmisolekust ringdisaini rakendada ning suunised, milliseid abivahendeid kasutada, et oma tegevust ja tootearendust rohkem ringsemaks muuta.

Kogu aasta vältel jätkasime ka kahe põneva ringdisainiteemaliste veebinaride sessioonidega. „Ringmajanduse Kuidas?” korraldame koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga (EKJA) ning need on suunatud Eesti ringmajanduse huvilistele. Oleme saanud veebinaride raames kuulda keskkonnasõbralikest pakenditest, jätkusuutliku linnaruumi disainimisest ning erinevatest ringdisaini tööriistadest, mida ettevõtted saavad rakendada ringsetele ärimudelitele üleminekul.

Rahvusvahelisele ringdisaini ekspertide ja disainerite auditooriumile on suunatud “Circular Economy - How To?”, mille raames katsime teemadena Uue Euroopa Bauhausi algatust, jagasime ringseid praktikaid tekstiilitööstuses ning kuulasime EcoDesign Circle partnerite kogemusi ringdisaini teenuste piloteerimisel erinevate riikide ettevõtetega töötades.

EDK ringmajandusealaseid tegevusi on toetanud suurel määral EAS oma programmidega, aga ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Rahvusvahelisi tegevusi toetas Interreg.

Disaineritele

Lisaks ringmajandusega seotud teemadele pakume disainibüroodele jätkuvalt erinevaid võimalusi oma ettevõtte või disainerite arendamiseks ja/või oma klientide paremaks nõustamiseks. 2021.a. oli näiteks võimalus osaleda kahepäevasel Mart Kikase ja Marko Rillo poolt läbiviidud praktilisel koolitusel, mille eesmärk oli mõista paremini ettevõtte ärimudelit ja strateegiat, et olla disainiprojekti elluviimise juures kliendile veel parem koostööpartner ning saavutada tõhusamaid tulemusi.

Disainiettevõtetele on suunatud ka individuaalne coachingu programm (2021-2022) ja disainiettevõtete ekspordivõimalusi toetav disainibüroode ekspordiprogramm (2020-2021). Ekspordiprogrammi jooksul oli füüsiliselt võimalik kohtuda disainibüroode ja ettevõtetega Helsingis ja Kopenhaagenis, Berliini kohtumised toimusid olude sunnil virtuaalsena. 

Fotol: Eesti disainibürood Singapuris 2019.a

Töötuba „Storytelling by Design“, mille viis läbi endine BBC TV ajakirjanik  Steve Rawling, õpetas disaineritele, kuidas paremini rääkida oma lugusid potentsiaalsetele klientidele. 

Ühe uue teemavaldkonnana pöörame järgnevatel aastatel veel rohkem tähelepanu äriloogika, innovatsiooni ja disaini sidumisele, strateegilisele ettevaatamisele (strategic foresight) ja tulevikustsenaariumidele. 2021.a sügisel toimus strateegilise disaini meistriklass „Seeing around corners: Create systematic design innovation cycles to build resilient organisations“ Sune Gudikseni (Taani) juhtimisel, kus valmistati ette huvitavat rahvusvahelist koostööd neil teemadel järgmisteks aastateks. 

Fotol: Strateegilise disaini meistriklassi materjalid

Oluliseks teemaks on saanud disainerite kompetentsid ja kutsestandardid.

Disainerite, eeskätt uuemates disainivaldkondades tegutsejate, kompetentsimudelite loomine võimaldaks paremini disainerite pädevusi ja võimekusi kommunikeerida ning avalikul sektoril ja ettevõtetel disaineritega parematel alustel koostööd teha. Seetõttu oleme algatanud Kutsekoja juures disaineri kutsestandardite väljatöötamise ja loodame, et 2022.a. lõpuks jõutakse sellega valmis.

2022.a. eesmärgiks on muuhulgas kirjeldada ära disainijuhtide ja teenusedisainerite kompetentsid ja pakkuda neile vastavaid koolitusi. Veebruaris algab ka väga oluline Disainijuhtide rahvusvaheline koolitusprogramm GROW . Viimane aeg on reserveerida endale koht, sest kandideerimistähtaeg on 31. Jaanuar 2022 ja kohtade arv piiratud!

Fotol: Disainijuhtide rahvusvahelise koolitusprogrammi GROW tagasiside

Lisaks ootame jätkuvalt uusi disainibüroosid ja disainereid liituma Eesti Disainikeskuse poolt koordineeritava Eesti Disainibüroode võrgustikuga. Liikmeks olemine annab disaineritele võimaluse olla veel paremini nähtav, luua kontakte nii valdkonna siseselt kui ka uute klientidega, rääkida kaasa valdkonna arengule ja osaleda kas eksklusiivsetel või soodustingimustel inspireerivatel koolitustel, töötubades, arenguprogrammides ning -reisidel, samuti teha ise ettepanekuid vajalike koolituste jm kohta.

Fotol: Disainibüroode võrgustik aastal 2020. ©Ken Oja

Disainihanked ja -konkursid

Oskuslik hankeprotsessi läbiviimine aitab disainerite ressurssi otstarbekamalt ja tulemuslikumalt kasutada. Seetõttu tegeleme Disainikeskuses hangete ja konkursside nõustamisega. 2021.a. nõustasime nii Tallinna Loomaaia visuaalse identiteedi ideekonkursi ettevalmistamist ja läbiviimist (võitis disainibüroo Polaar), Tartu linna välijõusaalide disainimist paremini ligipääsetavaks (teostas disainibüroo Iseasi), samuti Tartu linna visuaalse identiteedi ideekonkursi esimest etappi – kasutajauuringu läbiviimist (disainibüroo AKU koos disainibürooga Rethink), RARA teenusedisaini hanke ettevalmistamist, Noorte laulu ja tantsupeo 2023 visuaalse identiteedi konkursi ettevalmistamist ja läbiviimist jne.

Nii disainerite kui tellijate poolt on näha, et väga suur on vajadus juhendmaterjalide järgi. 2021. alustas tööd töörühm disainihangete hea tava ja juhendmaterjalide koostamiseks, mille tulemusi loodame presenteerida 2022.a.

Pakume ka koolitusi disainiteenuse paremaks tellimiseks. 2021.a. toimus näiteks praktiline veebinar ‘‘Kuidas tellida ettevõtjana tulemuslikult disainiteenust?‘‘ Martin Veismani (Ruum 414) juhendamisel. 

Üle pika aja osales 2021.a. EDK ka ise hankel. Võitsime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hanke ja tänu sellele viime koostöös Eesti parimate koolitajate ja teenusedisaineritega 2021-2022.a. läbi kaks teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi turismiettevõtetele. Meistriklassid on suunatud turismiettevõtetele, kellel on soov teha oma olemasolevaid teenuseid paremaks, tuua turule uusi teenuseid ning/või arendada oma turismiteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste kaasabil. Esimene meistriklassi grupp alustas jaanuaris 2022 ja teine stardib kevadel 2022. Meistriklasside läbiviimisse on kaasatud koolitajate ja mentoritena nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid, kes töötavad Eesti tugevaimates ja eriilmelisemates disainiettevõtetes (Trinidad Wiseman, Identity, Iseasi, Velvet, Dux, Nope, Helmes, MobiLab). Tutvu kõikide meistriklassi koolitajate ja teenusedisaini mentoritega siin.


Meistriklassi info ja kandideerimine teise gruppi toimub Puhka Eestis veebiplatvormil.


Disainivaldkonna kaardistamine

Jätkuvalt on probleemiks valdkonna statistika kättesaadavus ja usaldusväärsus. EDK alustas disainivaldkonna kaardistusega, et saada parem ülevaade disainimaastikul toimuvast. Kaardistus valmib 2022.a. kevadel. Algatasime ka Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) klassifikaatorite muutmise disaini valdkonnas, et disainivaldkonna klassifikaatorid vastaksid tegelikule olukorrale ning et oleks võimalik saada valdkonna kohta adekvaatset statistikat.


Hea Eesti disain jõudis ka väljapoole Tallinna!

Lisaks Viru Keskuse aatriumile, jõudis EDA 2020 nominentide näitus 2021.a. ka Võrru Vana-Võromaa Kultuurikotta, Tartusse ERM-i ning Narva Vabalava teatrimajja. Soovisime tuua näited heast disainist inimestele üle Eesti lähemale, et tekitada rohkem huvi ja diskussiooni disaini vastu. See on võimalus tutvustada hinnatud kodumaiseid disainereid ja nende poolt disainitud tooteid ja teenuseid, mis meid igapäevaselt ümbritsevad, üle Eesti. Näitustega käisid kaasas ka Disainijutud nii Tartus (Disain kriisiolukorras, virtuaalselt) kui ka Narvas (Kuidas disain saab kasulik olla

Fotol: Narva Vaba Lava teatrikeskus ja EDA 2020 näitus

Mida veel on oodata aastalt 2022?

Meil on erakordne võimalus rääkida disainist rahvusvahelisel tasemel! 2022.a. 17.-19. juunil toimub Tallinnas European Design Awards Festival koos rahvusvahelise konverentsi ja auhinnagalaga. See tähendab, et Eestisse on loodetavasti tulemas arvukalt väliskülalisi ja meil on vastutusrikas ülesanne pakkuda huvitavat programmi nii neile kui meie enda erinevatele sihtrühmadele. Programm saab paika kohe, nii et tasub jälgida EDK kodulehte ja sotsiaalmeedia kanaleid!


Sel aastal toimub taaskord ka konkurss Eesti Disainiauhinnad 2022, mis kulmineerub septembris 2022, et tunnustada Eesti võimekamaid disainereid ja disainibüroosid, parimaid disainikasutajaid ning erilisemaid disainitegusid. Eesti Disainiauhinnad 2022 toob avalikkuse ette disainivaldkonna viimase kahe aasta edulood.

Lisaks juba traditsiooniks saanud seminaride/veebinaride/disainijuttude formaatidele ning väljatöötatud teenustele, mida jätkame kindlasti ka 2022.a., soovime pakkuda rohkem vähemformaalseid suhtlusvõimalusi, nii disaineritele omavahel kui laiemalt. Tulemas on erinevaid vestlusõhtuid disaineritega ja disaineritele, et hubases ja avatud õhkkonnas saaks oma kogemusi jagada ning kuulata inspireerivaid teemasid teistest valdkondadest.

Rahvusvahelistumises oleme pandeemia tõttu tammunud viimased 1,5 aastat põhimõtteliselt paigal, kuid suutnud siiski mitte astuda sammu tagasi! 2022.a. tahaksime hakata jälle avama erinevaid rahvusvahelisi uksi ja ületama riigipiire. Ootamas on mitmed erinevad arengureisid disaineritele (Iisrael, Iirimaa, Hispaania), samuti on suur soov elustada disainerite rahvusvaheline stažeerimisprogramm.

Üha suuremat tähelepanu pööratakse kliimamuutustele ja kestlikele lahendustele nendega kohanemisel. Teeme seda ka meie EDK-s, jätkates nii ringmajanduse ja –disaini teemadega, kui ka laiemalt. Disainivaldkonna võimekused, potentsiaal ja loodav väärtus on oluliselt laiemad, kui seda ühiskonnas teadvustatakse või osatakse erinevates arengutes arvestada. Selleks, et disaini võimalusi paremini ära kasutada, peaksime muutuma palju-palju professionaalsemaks ühiselt parema tuleviku ettekujutamisel, et siis oleks võimalik koos selleni liikuda.

Disaini kaasates võiksime rohkem proovida ühiselt, valdkondadeüleselt, tegeleda tulevikku vaatamise, tulevikustsenaariumitega, et kõigepealt kujutada paremini ette, mida me tegelikult kogeda tahame ja siis ühendada jõud, et muuta ihaldusväärne tulevik reaalseks. Rohkem võiks olla valdkondadeülest koostööd Eesti sees, rohkem disaini kaasamist nii erinevate tulevikustsenaariumide koostamisel kui nende elluviimisel.

Oleme EDK-s tegemas ettevalmistusi, et pakkuda ka siin ühelt poolt võimalusi disaineritele oma kompetentside arendamiseks, teiselt poolt koostööks erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Jälgige meie uudised ja kui te pole veel liitunud EDK uudiskirjaga, siis soovitame seda teha.

HEAD 2022.a.!
Tiia Vihand
Eesti Disainikeskuse juhataja


Avalehe foto: Hannariin Lamp