Disainikeskuse 2019 ja 2020

Kokkuvõte Disainikeskuse 2019. aasta tegemistest ja sissevaade 2020. aasta tegevustesse.


2019.a. oli disainivaldkonna jaoks märgiline aasta, kuna lõpuks ometi jõuti valdkonna sees kokkuleppele ja allkirjastati disainivaldkonna arengukava aastani 2023.

Arengukava valmimine oli suur nurgakivi edaspidise valdkonnasisese, arenduskeskuste- ja institutsiooni-devahelisele koostöö sujumisele, mille tulemusel saavad kasu kõik sihtgrupid: disainerid, ettevõtjad, avalik sektor ja ka inimene tänavalt. Veelkord, suur aitäh kõigile, kes selle valmimisele kaasa aitasid! 2020 läheme edasi tegevuskava koostamise ja elluviimisega.


➞ Üheks meie viimaste aastate fookusteemaks on olnud ringmajandus ja ringdisain ning ökodisain laiemalt. Oleme tegelenud ringdisaini tutvustamise ja arengule esialgsete suundade loomisega, ehitanud oluliste kohalike ja rahvusvaheliste koostööpartnerite kontaktvõrgustiku ja 2020.a. jätkame nii rahvusvahelist koostööd ja kompetentside arendamist kui ka Eestisisest teadlikkuse tõstmist. Tahame rohkem kirjutada headest praktilistest näidetest ning pakume ettevõtetele võimalusi viia enda ettevõttes läbi ringdisaini auditeid ja sprinte. Meil on vaja ka rohkem ringmajanduse teadlikkust ja oskusi disainerite seas, seega tahame 2020.a. toetada ka ringmajanduse ja –disaini kompetentside arendamist kohalike ekspertide seas. Valdkond on tugevalt veel kasvufaasis.

Kahepäevane ringdisaini ja ringmajanduse koolitus: ‘‘The Ecodesign Learning Factory‘‘


➞ Disainiuuringutega on jätkuvalt Eestis kehvasti, valdkond on halvasti kaardistatud, disaini rakendamise mõju uuringuid veel tehtud ei ole. Siiski hakkasime 2019.a. teostama uuringut Eesti professionaalse disainivaldkonna hetkeolukorrast ja arenguvõimalustest, mille tulemused avalikustame 2020.a. esimeses pooles. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti professionaalses disaineripraktikas toimuvaid muutusi, võrrelda neid muutusi valdkonna globaalsete trendide ja uute ilmingutega ning analüüsida arenguvõimalusi. Samuti alustasime läbirääkimisi ja koostööd erinevate riiklike ametitega ja registripidajatega, et tulevikus oleks meil parem ülevaade (sh pädev statistika) valdkonnast.


Disaineritele suunatud tegevused

2019.a. panustasime EAS-i toel jõudumööda disainibüroodele ja disaineritele uute arenguvõimaluste loomisele ja jätkame sellega 2020.a.

➞ Üks 2019.a. edukamaid programme oli disainerite rahvusvahelise stažeerimise programm, mille oleme otsustanud muuta regulaarseks.  Esmakordselt saatsime neli Eesti professionaalset disainerit, koos stipendiumiga kuuks ajaks välislähetusse, et nad laiendaksid oma kontaktvõrgustikku, õpiksid lähemalt tundma, kuidas teistes riikides disainibürood toimivad ning viiksid Eesti disainikeelt ka muljale maailma. Uku Kristjan Küttis (AKU) töötas kuu aega Design it Tokyo disainibüroos ja Kadri Pukk (Velvet) Amsterdamis Mijksenaar disainibüroos. Taavet Kohal ja Jüri Orgusaar stažeerisid mõlemad Helsinkis - Taavet (Division) Bond Creative Disainibüroos ja Jüri (Valge Creative) Valve United disainibüroos. Uus stažeerimise kandideerimisvoor kuulutatakse välja peatselt.

Fotol: Uku Kristian Küttis, Taavet Kohal ja Jüri Orgusaar


➞ 2020.a. käivitub ka uus disainibüroode ekspordiprogramm, mille raames jätkame tegevusi disainibüroode ekspordivõimekuse edendamiseks. Pakume nii täisprogrammi valitud büroodele, kus büroodel on võimalik oma ärimudelit analüüsida ja arendada ning planeerida fokusseeritult müüki valitud välisturule, aga ka võimalusi võtta programmist üksikuid mooduleid. Uus programm annab ka meile võimaluse olulisemaid tugitegevusi, mida hetkel pakume fondide toel, ümber kujundada jätkusuutlikeks, et EDK-l oleks ka tulevikus suutlikkus disainibüroodele ekspordituge pakkuda.

Stažeerimine ja ekspordiprogramm saavad teoks tänu programmile „Disainikompetentside edendamine disainibüroode ekspordi võimendamiseks", mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, läbi Euroopa Reginaalarengu Fondi.


➞ Jätkame 2020.a. disainibüroode arengureisidega. 2019.a. muutsime arengureiside formaati, et pöörata rohkem tähelepanu, mitte lihtsalt huvitavate kogemuste ja inspiratsiooni kogumisele, vaid soovime luua laiapõhjalisemad võimalused disainibüroodele ennast väljaspool Eestit tutvustada ja kontakte luua. 2019.a. maikuus külastas Eesti Disainikeskus koos disainibüroode võrgustiku liikmete ja EDK koostööpartneritega eksootilist Singapuri. Tegemist on ühe kõige kaugema ja põnevama sihtpunktiga Disainikeskuse ajaloos, kuhu on ühiselt mindud. Reisi eesmärk oli kohtuda erinevate kohalike disainiagentuuride ja organisatsioonidega, et jagada teadmisi, saada inspiratsiooni ning luua võimalikke tööalaseid sidemeid ja avada uusi võimalusi. Kuue päeva jooksul jõudsime külastada järgmiseid institutsioone: Design Council Singapore, Nordic Design House, Infocomm Media Development Authority (IMDA), Sleek SG, Singapore University of Technology&Design (SUTD), Google ja Disainibüroosid: Chemistry, Fjord ja UX Consulting Pte Ltd.

Fotol: Eesti Disainibüroode võrgustiku ja Eesti Disainikeskuse koostööpartnerite ühine reis Singapuri (mai 2019)

Ka seda visiiti kaasrahastas EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist. 2020.a. maikuuks on ettevalmistamisel reis Iisraeli.


➞ Lisaks pakume disaineritele erinevaid koolitusi, töötubasid jm, nii erialased, aga kindlasti ka õigusalaseid, jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse alaseid jne koolitusi.


➞ Eesti Disainikeskus koordineerib ka disainibüroode võrgustikku. 2020.a. kuulub sinna 52 Eesti parimat disainibürood.

Fotol: Disainibüroode võrgustik 2020. ©Ken Oja

Disainiharidus ja elukestev õpe

Ilma hea hariduseta ei kasva juurde häid disainereid.

➞ Meil on hea meel, et disainihariduse ümarlauast on saanud regulaarne kooskäimise koht, kust võtavad osa kõigi disaini õpetavate kõrg- ja kutsekoolide esindajad. Ümarlaud toimub 2 korda aastas ning seal tegeletakse erinevate disainiharidust puudutavate küsimustega. 2020.a. märksõnadeks on valdkonna tegevuskava ning disainerite kompetentsid ja kutsestandardid.


➞ 2020.a. üheks eesmärgiks on ka korrastada arusaamist sellest, kes on disainijuht, mis kompetentsid / kogemused tal peaksid olema ning töötada välja vastav valideerimissüsteem koos sobivate täiendkoolitusvõimalustega.


Ettevõtetele ja avalikule sektorile suunatud tegevused

Mis puudutab koostööd ettevõtetega ja avaliku sektoriga siis soovime jätkuvalt panustada disainikasutuse edendamisse ja vastavate oskuste kasvatamisse Eesti ettevõtetes ja avalikus sektoris.


➞  2019.a. on selles mõttes olnud otsingute aasta. Oleme lõpetanud ja lasknud lahti mõningatest ajaloolistest tegevustest ning uuendamas pakutavaid võimalusi. Näiteks sai 2019.a. uuendanud EDK poolt pakutavate disainiauditite formaat, viinud läbi erinevaid koolitusi ja töötubasid, nii disaini tellimisest kui disaini rakendamisest ettevõtluses, tutvustanud ringmajandust ja -disaini. 2020.a. planeerime mitmeid kontaktüritusi, pakutavate võimaluste hulka lisanduvad võimalused tellida ringmajanduse ja –disaini sprinte, in-house koolitusi jne.


Fotol: Uuenenud disainiauditi piloot ettevõttes John Blund, mida viisid läbi disainijuhid Martin Pärn ja Ionel Lehari.


➞ Jätkuvalt on meie kaudu võimalik otsida disainipartnereid, kas siis meie kodulehel oleva disainibüroode andmebaasi kaudu või otse meie poole pöördudes. Samuti võib tellida in-house koolitusi või küsida nõu, aga ka jagada meiega oma häid kogemusi disaini kasutamisest, et saaksime need laiemalt nähtavale tuua.


➞ 2020.a jaanuaris käivitasime ka uue formaadina Disainijutud, et läbi vestlusringide seeria tuua fookusesse erinevaid disainivaldkonnaga seotud olulisi teemasid.

Disainijutud vol 1. Peaesineja: Peter Post

Rahvusvahelisest koostööst

➞ Disainikeskus on taaskord BEDA liige. Eesti Disainikeskus liitus 2019. aastal uuesti BEDA-ga. Bureau of European Design Associations (BEDA) pakub platvormi, kus Euroopa disainiorganisatsioonide liikmed saavad oma teadmised, jõu ja oskused liita, vahendades samas liikmetele infot arengutest teistes maades ja regioonides. BEDA seisab disaini-organistatsioonide liikmete huvide eest mitmetes Euroopa Liidu institutsioonides ning töötab professionaalse kvalifikatsiooni ja intellektuaalse omandi õiguste tasakaalustamise nimel. BEDA ühendab 45 liiget 25 riigist.


➞ 2019.a. hakkasime rohkem tegelema Baltikumisisese koostöö edendamisega. Läänemeremaade riikidega koostöös oleme üles ehitanud koostöövõrgustiku, et jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu eesmärkidel edendada ringmajandust ja –disaini ning laiemalt ökodisaini.


➞ Hea meelega jagame oma kogemusi ka teiste riikidega. 2019.a. töötasime koos Taani Disainikeskuse ja Kreeka Ettevõtluse ja Kultuuri Arenduskeskusega KEPA välja, oma pikaajalisele kogemusele toetudes, juhendmaterjali kuidas planeerida ja teostada disainist juhitud innovatsiooni toetavaid projekte. 2020.a. jätkame koostöös KEPA ja Cardiff Metropolitan University’ga disainist juhitud innovatsiooni toetavate teenuste väljatöötamisel ja elluviimisel tekkivate probleemide lahendamisega.


➞ Ja muidugi on 2020.a. jälle Eesti Disainiauhindade, valdkonna olulisima tunnustusürituse aasta, kus me kõik saame tunnustada oma parimaid disainereid ning tuua suurelt avalikkuse ette disainivaldkonna viimase aja parimad edulood. Käesolevaid Disainiauhindu ootavad ees olulised muudatused, millega tahame veel rohkem rõhutada ja juhtida tähelepanu tähelepanu disaini rakendamise väärtustele, samuti viia hea disaini ka Tallinnast välja. Disainiauhindu korraldab EDK koostöös Eesti Disainikeskuse, Disainerite Liidu, ADC*Estonia, Teenusmajanduse Koja ja Eesti Kunstiakadeemiaga.


Head 2020.a.!

Tiia Vihand, Eesti Disainikeskuse juhataja

eestidisainikeskus