EDK asub kaardistama Eesti professionaalse disainivaldkonna hetkeolukorda ja arenguvõimalusi


Eesti Disainikeskuse eestvedamisel asutakse kaardistama Eesti professionaalse disaini hetkeolukorda ja arenguvõimalusi.

Disainivaldkond on viimase 10 aasta jooksul läbinud põhjalikud muutused nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kiires tempos on kasvanud nii erialase välja ulatus kui sügavus ning lisandunud on uusi tegevusvaldkondi nagu näiteks teenusedisain, strateegiline disain ja digitaalne disain. Samal ajal on läbimas ulatuslikke transformatsioone ka tradistioonilised disainierialad. Viimase aja arengute põhjal võib tõdeda, et mitme uue disainiteenuse järgi on nõudlus pidevalt kasvav ning väljakujunenud disainivaldkondade rakendusviisid on muutumas.


Eesti Disainikeskuse juhataja Tiia Vihandi sõnul pole hetkeseisuga Eestis esinduslikku ülevaadet disainiväljast ning seega, ei tea me päris täpselt, kas meil on ressursid, mis vastavad olemasolevatele ning lähituleviku vajadustele ning milliseid oskusi oleks uute väljakutsete lahendamiseks vaja. Käesolev uuring ongi selleks, et saada ülevaade Eesti disaini hetkeseisust ja siin asetleidvatest muutustest. Tööpõllu avardumisega loob disain väärtust üha rohkemates valdkondades, nii ettevõtluses kui ühiskonna kujundamisel.  

Antud uuring on suunatud Eesti disaineritele, kellel on vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. Küsitlusankeedis palutakse jagada oma kogemusi viimaste aastate jooksul tehtud kahe disainitöö näitel:  
1) Esimesena palutakse kirjeldada üht teostatud projekti, mille sarnaste elluviimisel on kogunenud rohkelt kogemusi (nn tavapärane praktika).
2) Teiseks palutakse kirjeldada projekti, mis on olnud nende praktikas uudne (uudne on olnud näiteks kasutatud disainimetoodika, koostöövorm, disainiprotsessi lõppväljund, ülesande püstitus, kliendisuhe vmt).

TÄHTAEG uuringule vastamiseks pikenes.
UUS TÄHTAEG  on 1. juuli 2019 (1. juuli k.a.)
UURINGU LINK

Uuringu tulemusena töötatakse välja metoodika disainimaastiku uurimiseks, kaardistatakse ja süstematiseeritakse Eesti disainiressurss ning rakendamise praktikad. Analüüsi põhjal valmivad ettepanekud valdkonda toetavateks ja edasi nügivateks tegevusteks. Ankeedis kogutud info on konfidentsiaalne ning kui vastajaga pole kokku lepitud teisiti, seda ei avaldata. Uuringu tulemused avaldatakse detsember 2019.
 

Uuringu on tellinud Eesti Disainikeskus ning viivad läbi Ruth-Helene Melioranski (Eesti Kunstiakadeemia) ja Martin Pärn (Tallinna Tehnikaülikool).

Disainijuhtumite kaardistamise uuringut finantseerib Eesti Kultuuriministeerium.

Lisainfo: info@disainikeskus.ee