Valmis disaini valikkursus

Alanud on uus õppeaasta. Disainiharidusele tähendab see juubeliaastat - täitub 50 aastat disainihariduse andmisest Eesti Kunstiakadeemias. Väärtusliku kingina disainiharidusele on piloteerimisküpseks saanud disaini valikkursus gümnaasiumiastmele, mis on alus disaini põhitõdede omandamiseks üldhariduskoolis ning loob eeldused disainiteadliku järelkasvu kujunemiseks.

Ligi aasta tagasi tegi Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, ettepaneku Eesti Disainikeskusele ning Eesti Arhitektuurikeskusele välja töötada gümnaasiumi astme disaini ja arhitektuuri valikkursus, mis soodustaks ja toetaks vastavate valdkondade õpetamist üldhariduskoolis. Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel kaasas Eesti Disainikeskus valdkondlikud eksperdid ning disaini valikkursuse töögrupi tööd paluti juhtima Merike Rehepapp (Eesti Kunstiakadeemia dotsent).

Eesmärgiks seati luua kursus, mis tutvustab disaini kui loovat probleemide lahendamise printsiipi, kus õpilased teostavad meeskonnatööna projekti, mille kaudu omandatakse disaini metoodikate rakendamise ja loova disainiprotsessi läbimise kogemuse.  

Valmis valikkursus, mille raames on õpilasel võimalik töötada nagu disainer. Töötades meeskonnas ja kasutades disainitööriistu, läbitakse disainiprotsess. Elulistele küsimustele lähenetakse funktsionaalselt: küsitakse küsimusi ja otsitakse neile vastuseid. Uuritakse, millised on tegelikud vajadused, kuidas asjad töötavad ning millise kogemuse nende kasutamine annab. Katsetatakse ja kontrollitakse, kuidas asjad välja paistavad ja tegelikult on. Seda kõike tehakse selleks, et teadlikult juhitud loomeprotsessi kaudu pöörata probleemid võimalusteks. 

Disaini valikkursus on üldhariduskoolis kui sideaine eri õppeainete ja valdkondade vahel, kursus õpetab rakendama oma varem omandatud teadmisi ja kogemusi, nägema nende teadmiste ja (elu)kogemuste vajalikkust probleemilahendamise protsessis. 

Valminud disaini valikkursuse pilooteerimist alustatakse 2017. aasta jaanuaris Jõhvi Gümnaasiumis, Vanalinna Hariduskolleegiumis, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis, Viljandi Gümnaasiumis ning Kose Kunstikoolis. Järgides disaini põhimõtteid oodatakse pilootimise käigus kursust juhendanud õpetajatelt aktiivset tagasisidet, samuti saavad kursuse lõplikku valmimisse panustada kursuse läbinud õpilased, kellelt muuhulgas oodatakse gümnasisti kõnetavat nimetust disaini valikkursusele.  

Disaini valikkursuse töögruppi kuulusid: Merike Rehepapp (töögrupi juht), Keret Altpere, Monika Mändmaa, Maarja Mõtus, Helen Sulg, Raivo Sell, Katre Savi.

Oma väärtusliku panuse andsid Pille Liblik, Inge Raudsepp, Veronika Valk, Tarmo Valgepea, Marii Reimann ja Tauno Otto.