Tagasivaade aastale 2023 ja mida on oodata aastalt 2024

"Meie olevik loodi disainiga, meie praegune maailm loodi disainiga ja ka meie tulevik luuakse disainiga." – Angela Oguntala intervjuus Eesti Disainikeskusele


Disainivaldkond on üle maailma olulises muutumises. Kuigi traditsioonilised disainidistsipliinid on jätkuvalt väga olulised, on disain lisaks neile üha jõulisemalt laienemas ka valdkondadesse, kus seda siiani ei ole kasutatud, aga kus seda väga vajatakse. Kliimamuutused, rahvastiku vananemine, linnastumisega seotud probleemid, tervishoiukriis, prognoosimatud arengud seoses AI pealetungiga jne – disainereid ja teisi loovisikuid on vaja rohkem kui kunagi varem, et aidata lahendada meie ees seisvaid suuri väljakutseid.  

Eesti Disainikeskuse üheks eesmärgiks on pidevalt jälgida arenguid disainivaldkonnas üle maailma ja neile kiiresti reageerida, tuues värsked ja aktuaalsed teemad Eestisse. Mujal maailmas toimuv mõjutab samamoodi ka Eestit, ning vajadus disaini järele ja võimalus disaini abil väljakutseid lahendada on üks sihte, mille nimel me tegutseme.


Mitmes mõttes keeruline 2023. aasta tõi Disainikeskusele ka palju huvitavat

Jätkasime tegelemist kestlikkuse, ringmajanduse ja -disaini teemadega ning lisaks võtsime fookusesse strateegilise tulevikuseire ja disaini rolli ning sellega seotud võimalused.

Oleme äärmiselt uhked, et 2023. aastal õnnestus meil korraldada lausa kaks rahvusvahelist meistriklassi. Rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud koolitajad viisid läbi kaks päeva kestnud praktilisi koolitusprogramme meie peamistel teemadel. Selle eesmärk oli hoida Eesti disainereid kursis rahvusvaheliste arengutega, pakkudes neile teadmisi, oskusi ja tööriistu, mis võimaldaksid neil pakkuda Eestis kvaliteetsemat ja innovaatilisemat teenust, olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised ning luua uusi koostöökontakte tulevikus. Leyla Acaroglu, disainer, sotsioloog, ettevõtja ja jätkusuutlikkuse ekspert, juhtis maikuus meistriklassi teemal "Strateegiline jätkusuutlikkus ja äritegevuse ümberkujundamine teenuse- ja strateegilise disaini abil". Septembris toimus silmapaistvate futuristide disainerite Angela Oguntala ja Luke Sturgeoni (disainibüroo Greyspace, UK) tulevikuseire meistriklass.Angela Oguntala ja Luke Sturgeoni tulevikuseire meistriklass


Tulevikeseire ja kestlikkuse teemadega tegeleme ka ERASMUS+ projektis Future Foresight for Sustainability. Projekti eesmärk on tutvustada ja edendada ettevõtete tulevikuseire, kestlikkuse juhtimise, roheliste ärimudelite, digitaalsete oskuste ja keskkonnasäästliku toote/teenuse arendamise lähenemisviise, mis põhinevad parimatel rahvusvahelistel tavadel, praktikatel ja meetoditel. Projektis on partnerid Soomest, Taanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Sloveeniast. Eestist osaleb projektis lisaks Eesti Disainikeskusele veel Tallinna Tehnikaülikool, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, La Muu ja Comodule. Disainikeskuse roll projektis on ellu viia elukestvat õpet ja projekti raames valmivad ettevõtetele ja disaineritele suunatud tulevikeseire koolitusprogrammid, mille esimene koolitus toimub juba 2024. aasta märtsis.

2023. aastal rääkisime rohkem tuleviku disaineri oskustest. Uued väljakutsed ja võimalused ootavad uute oskustega disainereid. Tulevikeseire teadmised ja tööriistad aitavad tugevdada meie kollektiivset kujutlusvõimet – kui me ei suuda ette kujutada paremat tulevikku, uusi võimalusi, siis kuidas saame selle jaoks disainida? Vaja on senisest enam disainereid, kes suudavad süsteemselt mõtelda, näevad nii suuremat pilti kui detaile ning oskavad hinnata pikaajalisi mõjusid, ning kellel on teadmised ja oskused disainida lahendusi, mis on kestlikumad, taastavamad, õiglasemad ja eluvõimelisemad. Seetõttu on olulised jätkusuutlikkuse, ringdisaini teadmised ja oskused. Kogu vastutust professionaalsete oskuste osas ei saa panna haridussüsteemile, kus muudatuste tegemine võtab aega, vaja on olla kiirem, paindlikum, pakkumaks võimalusi professionaalsete oskuste täiendamiseks ja ümberõppeks.

Selleks, et Eestis oleks maailmatasemel disainijuhid, oleme toonud Eestisse rahvusvahelise disainijuhtide koolitusprogrammi PARK Academy Design Leadership Programme, mille 2. lend lõpetas 2023. aastal.PARK Academy Design Leadership Programme koolitusprogrammi 2. lend


Jätkuvalt tegeleme koostöös Kutsekoja ja teiste disainivaldkonna esindajatega disainerite kvalifikatsiooniraamistiku väljatöötamisega, mis hõlmab disainerite kompetentside / professionaalsete oskuste kirjeldamist. Sellele järgneb vajalike täiend- ja ümberõppe võimaluste loomine. Loodetavasti saame suuremahulise kompetentside kirjeldamise töö valmis enne jaanipäeva.

Üks Eesti Disainikeskuse eesmärk on toetada ja arendada disainerite koostööd teiste majandussektorite ettevõtete ja organisatsioonidega. Aastal 2023 jätkasime EASi turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassiga. Selle raames osales kokku 48 turismiettevõtet, kes said ajavahemikul jaanuar 2022 kuni juuni 2023 esimese professionaalse kokkupuute teenusedisainiga. Meistriklassi eesmärk oli edendada teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise rakendamist Eesti turismiettevõtetes, eesmärgiga tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning muuta turismiteenused välisturgudel atraktiivsemaks. Meie eesmärgiks oli koondada parim ekspertiis Eestis, et korraldada kõrgekvaliteediline koolitusprogramm ning laiendada disainerite osalemise võimalusi mentorprogrammis.

Igal aastal korraldame erinevad sündmusi ja sündmustesarju selleks, et tõsta teadlikkust ja arendada diskussioone disaini olemusest, arengutest disainivaldkonnas, tänapäevastest disainiteenustest ja nende rakendamisest ning disaini rakendamisest saadavast kasust ettevõtetes ja avalikus sektoris ning jagada parimaid kogemusi. 2023. aasta jooksul viisime läbi 37 erinevat sündmust, kus osales kokku üle 800 inimese.

Viisime läbi 5 ringdisaini koolitust ja seminari, nii disaineritele kui ettevõtjatele, sh sissejuhatavaid koolitusi ringmajandusest ja -disainist, ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonidest, ringdisaini auditi läbiviimisest. Jõudsime oma tegevustega ka Tallinnast välja. Toimusid ringdisaini koolitused Jõhvi ja Narva loomeettevõtjatele ning Põlvamaa ettevõtjatele. Jätkuvalt olid populaarsed meie Ringmajanduse KUIDAS? sarja sündmused. 2023. aastal rääkisime digiteenuste jalajäljest, tarbija valmidusest rohetreppi mööda käia ja ringsetest riigihangetest.

Avalikkusele suunatud sarjas Disainijutud – disaini populariseerimise avalikud seminar-arutelud kõigile huvilistele, kus käsitletakse erinevaid disainivaldkonna teemasid läbi praktiliste näidete – olid 2023. aastal teemadeks Kalevi uued pakendid, tehisintellekt, tüpograafia ja disainiharidus.

Juba teist aastat korraldasime ka Disainiampsusid, sündmuste sarja, kus uute kontaktide loomiseks ja uute mõtete kogumiseks käivad disaineritele oma tegevusi tutvustamas ja arutamas teiste valdkondade esindajad. 2023. aastal toimusid kohtumised teemadel tark linn (külaliseks Külle Tärnov ja Silver Sternfeldt), tulevikeseire (Johanna Vallistu) ja vananemine (Tiina Tambaum).


Disainiampsud Johanna Vallistuga tulevikeseirest


Pöörame oma tegevustes tähelepanu ka koolinoortele. 2023. aasta alguses valmis koostöös Läti ja Taani partneritega Erasmus+ toel noortele suunatud veebipõhine disain- ja loovmõtlemise tööriistakast noortega tegelevatele organisatsioonidele ja koolidele. Tööriistakastis sisalduv toetab loova mõtlemise arengut noorte seas, sh aitab lihtsustada noortel karjääri valikute tegemist ning edendab vabahariduse õpetajate ja teiste valdkonna spetsialistide huvi ja teadlikkust loova mõtlemise eripäradest ning olulisusest, pakkudes metoodilist materjali edasiseks iseseisvaks tööks noortega.

2023. aastal alustasime ka keskastme koolilastele suunatud õppematerjali Circular Classroom eestindamist. Õppematerjalide eesmärk on lahti mõtestada kestlikkuse temaatikat, avada tarbimisühiskonna ja lineaarse majandusmudeli probleeme ja juurutada olelusringi-ülest mõtteviisi, et kasvatada süsteemset arusaama ringmajanduse edendamiseks. Materjalid tõlgitakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ning saavad 2024. aastal olema eesti keeles tasuta kättesaadavad. Lisaks koolitame 2024.  õpetajaid ja loodushariduskeskuste juhendajaid neid materjale kasutama. 

Meile võib julgesti külla tulla! 2023. aastal võõrustasime mitmeid külalisi, sealhulgas J. Poska gümnaasiumi õpilasi, kellega jagasime teadmisi ja kogemusi Eesti disainivaldkonnast. Samuti võtsime vastu mitmeid välisdelegatsioone, kes soovisid saada ülevaadet meie disainimaastikust. Näiteks külastasid meid delegatsioonid Türgist ja Taiwanist, kellele tutvustasime Eesti disainivaldkonda ning jagasime oma teadmisi ja parimaid praktikaid.

2023.  olime seotud ka muude huvitavate teemadega, sh Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Arhitektuurimuuseumi ühendamine, Kultuurkapitali Disaini sihtkapitali loomise katse, EMTAK koodid, disainihanked, erinevate uuringute tagasisidestamine, osalemine erinevas seadusloomes jm, mis ei jäta silmale nähtavat jälge, aga on valdkonna arengu jaoks väga oluline.

Ah jaa, 2023.a. kaardistasime ära ka Eesti disaini! Viisime läbi küsitluse, proovides leida üles võimalikult paljud Eestis tegutsevad disainerid, et saada parem ülevaade Eesti disainivaldkonnast ja seal töötavatest inimestest ning seeläbi valdkonda paremini mõista. Kuidas see meil õnnestus, sellest räägime juba veebruaris.


Plaanid 2024. aastaks

2024. aasta on taas suurte sündmuste aasta. 9. - 13. juuni toimub Tallinnas suur innovatsioonikonverents ISPIM 2024, kus EDK on üheks kaaskorraldajaks. Konverents annab võimaluse tõsta esile disaini kui ühte olulist innovatsiooni võimaldajat.

Samuti on 2024. aasta taaskord Eesti Disainiauhindade aasta. Septembris korraldame juba seitsmendat korda disainivaldkonna olulisimat konkurssi ja tunnustusüritust – Eesti Disainiauhinnad 2024. Pidades silmas tagasisidet disaineritelt, ettevõtjatelt ja konkursside žürii liikmetelt, kes on väljendanud muret Eesti disainerite võimekuse osas end piisavalt hästi esitleda, korraldame konkursile esitamise perioodil seminar-töötoa teemal "Kuidas esitleda ennast kui disainerit/disainiettevõtet ja kuidas oma töid suuliselt ja kirjalikult esitada?".

2024. aastal jätkame oma fookusteemadega – kestlikkus, ringmajandus, ringdisain ja tulevikeseire, aga pakume üht-teist huvitavad kõigile disainivaldkonnas tegutsejatele. Jälgige meie uudiseid!

Kestlikkuse ja kliimamuutusega seotud teemad on Eestis juba päris laialdaselt esindatud, kus erinevad organisatsioonid, töörühmad ja kogukonnad tegelevad nendega. Siiski tundub, et koostöö ja teemade üle arutamine on veel puudulik ning suur pilt sellest, kuhu me teel oleme, vajab selgemat määratlemist. Igal üksikisikul, organisatsioonil ja ettevõttel on oma lähenemine probleemide lahendamisele, kuid ühtse plaani, selgete eesmärkide ja ühiselt koordineeritud tegevuskava puudumine on märgatav. 2024 võiks olla aasta, kus suudame koostööd parandada. 


Disainihariduse ümarlaud haridusasutuste esindajatega


2024. - 2025. aastal tegeleme muuhulgas sellega, et pakkuda disaineritele senisest enam võimalusi sisuliseks enesetäiendamiseks ja ümberõppeks. Rohkem tähelepanu soovime pöörata alustavale disainerile ja disainiettevõtjale, viia ringdisaini õpe süsteemsemaks, et koolitada hädavajalikke eksperte.

2023. aasta lõpus eraldas EAS, Euroopa Liidu kaasrahastusena, Eesti Disainikeskusele toetust 2024. aastaks. Selle eesmärk on suurendada Eesti disainiettevõtete võimekust, pakkudes kvaliteetseid disainiteenuseid, eriti seoses rohepöörde elluviimise ja innovaatiliste toodete, teenuste, süsteemide ning strateegiate arendamisega. Samuti on kavas luua paremad võimalused koostööks teiste majandussektorite ettevõtete ja organisatsioonidega nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Projekti eesmärk on suurendada ekspertiisi rohepöörde elluviimisel ja muudes organisatsioonide või globaalsetes tulevikusuundumustes. Samuti toetatakse disainiettevõtete rahvusvahelise tuntuse, koostöö ja ekspordivõimekuse kasvu. See algatus kajastab selget suunamuutust, suunates tähelepanu disainivaldkonna olulistele mõõdetega seotud väljakutsetele ja võimalustele.

Selle toetuse toel käivitame muuhulgas disainiettevõtetele individuaalse ettevõtlusalase coachingu ning piloteerime alustava disaineri/disainiettevõtja mentorlusprogrammi, et toetada noort alustavat disainiettevõtet/-ettevõtjat ettevõtte algusaegadel erinevatel teemadel, olgu selleks siis disainimaailmas orienteerumine, ettevõtlus, tootearendus, esitlusoskused vmt. Arengutega kursis olemiseks jälgige meie infot.

Rahvusvahelistumise suunal jätkame kindlasti disainiettevõtete arengureisidega, mida võib sisuliselt nimetada disaini äridiplomaatia reisideks. Nende eesmärk on tutvuda kohalike disainiarengutega, esitleda Eesti disainibüroode oskusi ja võimekust, luua kontakte ning edendada rahvusvahelist koostööd.

Samuti jätkame väga nõutud disainerite rahvusvahelise stažeerimise programmiga. Teenus on suunatud Eesti disaineritele/disainiettevõtetele, kes soovivad ennast või oma meeskonna liiget erialaselt täiendada disainiettevõttes välismaal ja seeläbi tuua rahvusvahelist kogemust ja oskusteavet enda disainibüroosse.

Et teha end paremini kuuldavaks, murda barjääre, peame pöörama oluliselt rohkem tähelepanu kommunikatsioonile ja parandama oma lugude rääkimise oskusi, et teha disainisektori võimalused, edulood ja suutlikkus suurte väljakutsete lahendamisel nähtavaks ja arusaadavaks. 

Nii et jälgige meie uudiseid ja head sisukat koostöist 2024. aastat!


Tiia Vihand
Eesti Disainikeskuse juhataja