Valminud on DESIMO piloot-projekti disainikasutuse ja mõõtmise tööriist

Projekti praktiline juhend on kättesaadav kõigile, kes soovivad uurida disaini kasutust ja mõõta selle mõju ettevõtetele.

Projekti eesmärk oli koostöös nelja organisatsiooniga ühiselt uurida parimaid praktikaid ning anda suuniseid disaini mõju mõõtmiseks. Projekt algas 2021. aasta veebruaris ja kestis 12 kuud.

Projekti meeskonda kuulusid - BUSINESS AND CULTURAL DEVELOPMENT CENTRE-KEPA (Kreeka), DESIGN SOCIETY FOND – (Taani), CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY - (Ühendkuningriik), MTÜ EESTI DISAINIKESKUS (Eesti).

Projekti algfaasis teostasid kõik partnerid varasemalt läbiviidud sarnaste uuringute analüüsi. Esimese rahvusvahelise seminari käigus esitlesid partnerid analüüsi tulemusi - kuidas efektiivselt uurida disainikasutust (eesmärk, aeg, metoodika, tulemused ja tähelepanu vajavad aspektid) ning jagati kogemusi uuringutes kasutatud meetodite ja nende asjakohasuse kohta.Seejärel koostasid partnerid disaini mõõtmiseks metoodilise raamistiku, sh küsimustikud, seda nii ettevõtetes hetkeolukorra kaardistamiseks kui ka hindamaks ettevõtetele suunatud toetusmeetmete mõju. 


Nüüdseks on kõik partnerid läbi viinud oma riigis pilootuuringu, mille aluseks olid ühiselt väljatöötatud küsimustikud - „Disaini hetkeseis ettevõtetes“ ja „Disaini programmide/ meetmete mõju“

Teisel seminaril esitlesid partnerid pilootuuringute tulemusi. Detailsemalt analüüsisid partnerid erinevaid kasutatud uurimismetoodikaid, samuti nii vastajate kui ka intervjueerijate üksikute küsimuste / võimalike vastuste sisu ja sõnastust. Pärast tagasiside kogumist tuvastati ühised punktid, mis vajavad edaspidi tähelepanu sarnaste uuringute läbiviimisel, samuti korrigeeriti piloteeritud küsimustikke.

Projekti lõplik tulem on praktiline juhend (Design Options Paper – DOP) on avalikult kättesaadav ning sisaldab ka kogu protsessi kirjeldust. Juhend hõlmab disaini mõju näitajaid, tööriistu andmete kogumiseks ehk küsimustikke, kriteeriume valimi koostamiseks ja mõningaid nõuandeid, mida silmas pidada disaini kasutamise uuringu läbiviimisel.

Lae praktiline juhend ’’Design Options Paper – DOP’’ alla siit


Projekti tulemusi ja DOP-i esitleti veebis toimunud sündmusel 11.01.2022 BEDA Open Doors Dialogue raames.


Rohkem infot: https://kepa.e-kepa.gr/presentation-dop-desimo-en/?lang=en


Design Impact Observatory – DesImO oli „HORIZON 2020” poolt finantseeritud projekt.
Desimo