„Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnad 2021

„Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnad 2021 konkursile on võimalik kandideerida 31. maini 2021


Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ (The New European Bauhaus) esimeste auhindade eesmärk on tutvustada häid tavasid, projekte ja kontseptsioone, mis kajastavad selgelt algatuse väärtusi nagu kestlikkus, esteetika ja kaasatus. 

Projektid peavad olema kas juba ellu viidud või alla 30aastaste tudengite ja noorte spetsialistide esitatud projektide puhul, olema tuleviku suunanäitajateks. Auhinnatud tööd peaksid olema eeskujuks ja toetama algatuse põhiväärtusi ning innustama algatust edasi arendama.

Iga kategooria mõlema alamkategooria võitjad saavad rahalise auhinna (iga kategooria mõlema alamkategooria kohta valitakse üks võitja):

– „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinna võitja saab 30 000 eurot ja

– „Uus Euroopa Bauhaus“ tulevikulootuse auhinna võitja saab 15 000 eurot.

NB! Kõik võitjad saavad ka reklaampaketi (nt tasuline meediareklaam, lühikese dokumentaalfimi loomine, projekti tutvustamise koolitus).


Millised projektid saavad kandideerida?

Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnaga tunnustatakse elluviidud projekte või uusi ideid ja kontseptsioone kümnes kategoorias.

Igas kategoorias on kaks alamkategooriat:

- „Uus Euroopa Bauhaus“ auhind, millega tunnustatakse juba elluviidud projekte ning
„Uus Euroopa Bauhaus“ tulevikulootuse auhind, millega tunnustatakse noorte esitatud kontseptsioone ja ideid.

Kandideerimistaotluses tuleb selgitada, miks ja kuidas esindab või kajastab projekt/kontseptsioon algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ kolme peamist väärtust – esteetika, kestlikkus ja kaasatus – ning kirjeldada projekti/kontseptsiooni innovatiivset mõõdet. Tulevikulootuse auhinnale kandideerijad peavad lisaks kirjeldama, kuidas on kavas kontseptsiooni või ideed edasi arendada või rakendada.


Millistes kategooriates auhindu jagatakse?

1. Ehitus- ja projekteerimismeetodid, -materjalid ja -protsessid (Näited lahendustest, mille kaudu saab tehiskeskkond aidata leevendada kliimamuutusi, kaitsta loodust ning muuta elukeskkonda taskukohasemaks ja kaasavamaks.)

2. Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ehituses (Head näited materjalide korduskasutamisest ja ringlussevõtust, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe keskne põhimõte)

3. Tehis- ja looduskeskkonna koosareng (Näited selle kohta, kuidas saab tehiskeskkond aidata kaitsta loodust ja bioloogilist mitmekesisust, tagades samas, et kultuurilised ja sotsiaalsed vajadused oleksid täidetud.)

4. Taaselustatud linna- ja maapiirkonnad (Silmapaistvad näited taaselustatud piirkondadest, mille puhul on ühendatud kestlikkus, esteetika ja kaasatus ning mis on kujundatud kodanike ja sidusrühmade ulatuslikul osalusel ja põhjalikul kaasamisel.)

5. Tooted ja elulaad (Tooted ja tootmisprotsessid, mis aitavad kaasa kestlikule, atraktiivsele ja kaasavale eluviisile, näiteks moetooted, mööbel, sisekujundus, toit või muud igapäevaelu elemendid.)

6. Kultuuripärandi säilitamine ja ümberkujundamine (Kultuuripärand, mille väärtustamisel on järgitud kestlikkuse, esteetika ja kaasatuse põhimõtteid.)

7. Taasloodud kohtumispaigad (Inspireerivad näited selle kohta, kuidas luua ruumis positiivne kohtumispaik ja toetada kogukonna ülesehitamist).

8. Kultuuri, kunsti ja kogukondade mobiliseerimine (Projektid, mis näitlikustavad kunsti mõju kogukonna kestlikule ülesehitamisele. Need võivad olla näiteks üritused, festivalid või kultuurisündmused.)

9. Modulaarsed, kohandatavad ja mobiilsed eluasemed (Uuenduslikud lahendused, mis vastavad ajutistele või hädaolukorra vajadustele ning kõrgetele esteetika ja kestlikkuse standarditele.)

10. Interdistsiplinaarsed haridusmudelid (Haridusmudelid ja -meetodid, mis integreerivad kestlikkuse, kaasatuse ja esteetika väärtused õppekavadesse ja õppeprotsessi.)

Kes saavad kandideerida algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhindadele?


Kandideerida võivad nii ELi kui ka kolmandate riikide kodanikud, kui nende kontseptsioon, idee või projekt on välja töötatud ja/või ellu viidud ELis. Konkursile võib esitada ka ühisprojekte ning partnerluse või konsortsiumi raames loodud projekte, nende suhtes kehtivad samad kriteeriumid kui muude ELi-põhiste projektide puhul.

Noored, kes on 31. mail 2021 alla 30-aastased, võivad kandideerida mõlemas alamkategoorias – nii algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnale kui ka tulevikulootuse auhinnale.

Projektiarendajad, kes on vanemad kui 30 aastat, saavad kandideerida ainult algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnale.

Kas auhinnale saavad kandideerida ainult elluviidud projektid või ka kontseptsioonid ja ideed?


Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinnaga tunnustatakse elluviidud projekte. Kandideerimisavalduse esitamise ajaks peavad projektid olema juba lõpule viidud. Kontseptsioone, prototüüpe ja lahendusi (vahendid, meetodid, ideed), mida ei ole veel rakendatud, arvesse ei võeta.

Siiski ei pea projektide füüsiline väljund olema tingimata mingi hoone või materjal. Teatavate kategooriate puhul saavad kandideerida ka näiteks haridusmudelite või kultuuriprojektide puhul rakendatud meetodid või protsessid.

Algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ tulevikulootuse auhinnaga tunnustatakse kuni 30-aastaste noorte esitatud kontseptsioone ja ideid. Selles alamkategoorias võistlevad kontseptsioonid/ideed võivad olla erinevas arenguetapis (varajane kontseptsioon, prototüüp) ning need tuleks esitada koos arengukavaga, milles visandatakse kavandatud sammud kontseptsiooni/idee edasiseks arendamiseks, edendamiseks ja/või rakendamiseks, pöörates erilist tähelepanu kandideerimisele järgnevale aastale.

Kas komisjon toetab tulevikulootuse auhindade võitjaid, et nad saaksid oma ideed ellu viia?


Tulevikulootuse auhind sisaldab reklaamipaketti, mille eesmärk on aidata võitjatel oma ideed ellu viia. Näiteks võib lühike dokumentaalfilm aidata suurendada üldsuse teadlikkust projektist, selgitades mitte ainult projekti tulemusi, vaid ka selle loomise protsessi.

Samuti juhendatakse võitjat, kuidas tutvustada oma projekti võimalikele rahastajatele, mis suurendab võimalusi leida täiendavat toetust ja rahastamist.

Millised on valikukriteeriumid?


Valikukriteeriumide puhul võetakse arvesse alamkategooriat ja kriteeriumid hõlmavad järgmist:

a) kas projekt võiks valitud auhinnakategoorias olla teistele eeskujuks, sealhulgas kuidas on järgitud ja arvesse võetud kestlikkuse, esteetika ja kaasamise põhiväärtusi;

b) projekti tõendatud tulemus/mõju võttes arvesse asjakohast kategooriat. Tulevikulootuse auhinna kandidaatide puhul võetakse arvesse arengukava asjakohasust, kvaliteeti ja usaldusväärsust.

c) innovatiivne mõõde võrreldes tavapraktikaga.

Juba elluviidud projektide puhul:

d) kodanike kaasamine (erilist tähelepanu pööratakse kodanike ja kodanikuühiskonna kaasamise edukusele);

e) võimalus kohandada ideed, kontseptsiooni või projekti vastavalt mitmesugusele kontekstile.

Kuidas valitakse välja algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinna võitjad?


Valikumenetlus koosneb neljast etapist:

1) kandideerimistaotlused vaadatakse läbi ja hinnatakse projektide vastavust konkursi tingimustele;

2) tingimustele vastavad projektid pannakse avalikule veebihääletusele;

3) algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ partneritest koosnev žürii hindab iga kategooria mõlemas alamkategoorias kolme kõige enam hääli saanud projekti (31. maiks 2021); ning

4) hindamiskomisjon koostab võitjate nimekirja.

Võitjate väljavalimist korraldab ja kontrollib hindamiskomisjon.

///

Rohkem infot siit: New European Bauhaus Prizes 2021

Eestikeelne lisainfo