Räägi kaasa kasutajasõbralike e-teenuste disainimise käsiraamatu sisu loomisesse

Käsiraamatu koostamise ajendiks oli asjaolu, et avalikus sektoris puudub heast e-teenusest ja selle loomise metoodikast ühtne arusaam ning teenuste disainimiseks kasutatakse erinevaid töövahendeid ja mudeleid. Seetõttu on arendustööd seni olnud kõikuva kvaliteediga ning lähtuvad erinevatest standarditest. Käsiraamatu peamine eesmärk ongi välja pakkuda metoodiline mudel, mille abil on võimalik kvaliteetseid e-teenuseid avalikus sektoris luua või arendada. Ühelt poolt peaks mudeli kasutamine aitama tõsta teenuste kvaliteeti (suurendama nende väärtust ja kasutajasõbralikkust) ning teisalt optimeerima avalike teenuste halduskoormust ja –kulusid. Raamatus väljapakutud mudeli sobivust testiti Maanteeameti kolme e-teenuse ümberdisainimise käigus selle autorite poolt OÜst Ziraff.

Käsiraamatuga saad tutvuda http://www.mkm.ee/public/Kasiraamat2_Final_trykiversioon.pdf

Arvamused ja ettepanekud saada palun hiljemalt 24.01.2014 e-posti aadressile elsa.neeme@ria.ee.

Käsiraamatu tellisid koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond (ITAO), Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ning Maanteeamet (MA) Euroopa Liidu struktuurifondide programmist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.