Kriisiinfo disainerile

Koroonaviiruse karantiin on löönud segi paljude disainerite ja disainiettevõtete plaanid. Koondame siia kokku info, mis võib disaineritele olla kasulik eriolukorra ajal Eestis. Leiate siit hetkel olemasolevad vastused kõige pakilisematele küsimustele. Nimekiri täieneb jooksvalt.


Vabariigi valitsuse eriolukorra veebileht:

- Eriolukord Eestis 
- kriis.ee
- Kriisiinfo telefon: 1247
- Rahandusministeerium: Kriisi majandusliku mõju leevendamine riigihangete abil

 

Toetuse saamise võimalused:  

Uuendatud tingimustega EASi tootearendustoetus aitab kriisist tugevamana välja tulla (24.05.2020)

EAS: Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus (11.05.2020)

 UUS EASi tagastamatu toetus väikeettevõtetele (28.04.2020)

Oluline! Taotlemine kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketist algab peatselt (30.04.2020)

Kultuuriministeerium: Kriisiabi disainiettevõtetele (30.04.2020)

Kui oled disainivaldkonna loomeinimene:

– Loovisikud, kes tegutsevad mõnel loovisikute ja loomeliitude seaduses loetletud loomealal ja on kaotanud sissetuleku, saavad taotleda loometoetust, mille tingimuste kohta saab lugeda siit.

Loomeliidu liikmed taotlevad läbi liidu, kes liidu liige ei ole, saab taotluse esitada Kultuuriministeeriumile. Toetuse tingimuseks on töötasu või sellega võrreldava regulaarse tasu puudumine. Hetkel on taotlemise eelduseks igasuguse sissetuleku (va projekti- jm sihttoetused) puudumine taotlemisele eelneval kuul.

NB! Hetkel on riigikogus lugemisel seadusemuudatus, mille kohaselt eriolukorra ajaks ja sellele järgnevaks kuueks kuuks lihtsustatakse loometoetuse saamise tingimusi ja suurendatakse välja antavate toetuste eelarvet.

– Kultuurkapitalist on võimalik taotleda eristipendiumi. Stipendium on mõeldud selleks, et säilitada raskustesse sattunud loomeinimeste tegevus ka viirusepuhangust tingitud kriisis. Stipendiume saavad määrata nii maakondlikud ekspertgrupid kui ka valdkondlikud sihtkapitalid. Ekspertgruppide eristipendiumi piirmääraks on kuni 500 eurot ning sihtkapitalidel kuni 2000 eurot. Eristipendiumi määramiseks saavad ettepanekuid teha kõik Kultuurkapitali tegevusvaldkondadega seotud juriidilised ja füüsilised isikud, sealhulgas ka abivajajad ise ning neid saab esitada alates 6. aprillist kuni 30. aprillini (kell 23.59).

 

Kes ühel või teisel põhjusel loometoetuse taotlemise tingimustele ei vasta, neil on võimalik ennast töötuna arvele võtta:

- Töötukassa jagab erinevaid hüvitisi ja toetusi, mille taotlemise tingimustega tasub ennast kurssi viia.

- Toetuse saamise tingimuseks on, et inimene on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga. Tööna määratletakse paraku ainult sotsiaalmaksuga maksustatud töösuhteid, see tähendab, et stipendiumid, toetused, autoritasud ei lähe tööna arvesse. Kui oled hiljuti ülikooli lõpetanud, siis tasub teada, et õppimist käsitletakse tööga võrdsustatud tegevusena.

- Kõikidele registreeritud töötutele hakkab 30 päeva möödudes kehtima ravikindlustus, olenemata sellest, kas nad saavad Töötukassalt rahalist toetust. Töötuks vormistamine toimub eriolukorra ajal elektrooniliselt.

Lisainfo: www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus

 

Kui oled institutsiooni või muu juriidilise isiku esindaja
(sh vabakutselised, kes tegutsevad OÜ või FIEna):

– Organisatsioonidel, institutsioonidel ja ettevõtetel (nt graafilised disainerid, kirjastajad jne, OÜ kaudu tegutsevad vabakutselised, kes maksavad töötajatele, sh endale, regulaarset palka) on võimalik taotleda Töötukassalt töötasu hüvitist. Seda saab taotleda juhul, kui organisatsioonil on töölepingu alusel töötavad töötajad (vähemalt 1) ja ollakse sattunud raskustesse neile palga maksmisel. Töötasu hüvitist saab taotleda olenemata organisatsiooni suurusest ja juriidilise isiku vormist (OÜ, AS, MTÜ, SA). Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele (!) kolmest:

- Tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

- Tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;

- Tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise ehk riigi poolt kompenseeritava summa maksimumsuurus on 1000 eurot (bruto). Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasuhemalt 150 eurot (bruto). Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek. Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul (märts, aprill, mai 2020).

Hüvitist makstakse otse töötajale tööandja avalduse alusel, mille ta esitab Töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi. Avaldusi saab esitada alates aprilli algusest. Lisainfo: www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis 

– Kui sa tegutsed FIEna, saad arvestada sellega, et 2020. aasta I kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse tasub sinu eest riik. Kui sa oled avansilise makse juba tasunud, siis saab raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks või võib selle küsida tagasi (raha kantakse pangakontole).

FIE-l tasub arvestada, et kui sa peatad äriregistris oma tegevuse, katkeb 2 kuu pärast sinu ravikindlustus. Seega soovitatakse neil, kellel on ravikindlustus just FIE-na registreerimisest tulenevalt, tegevust pigem mitte peatada. Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist 1. maini maksuvõlgadelt intresse. Lisainfo: www.emta.ee/et/eriolukord

 

Mis saab ärajäänud projektidest?

Eesti Kultuurkapital:

Vastab Maarin Ektermann kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalist:

“Kulka protseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast mitte-olenevatel põhjustel eesmärgipäraselt täita:

– Kui kulutusi tehtud ei ole ja on selge, et projekt ei saa teostuda, palume taotlejal lepingust loobuda ning toetuse summa tagasi maksta.

– Kui taotleja on juba teinud kulutusi, mis vastavad taotluses esitatutele, kuid on selge, et projekt ei saa lõplikult teostuda, palume esitada nende kulude kohta aruanne ning lisada sinna selgitus eesmärgi täitmata jätmise või selle osalise täitmise kohta.

– Kui esitatakse aruanne, kontrollib aruande spetsialist, kas nt reiside puhul on tehtud kindlustused ning kas on võimalik saada juba makstud reisiraha tagasi ning millised on olnud teised ettevalmistuskulud, mida on juba tehtud. Selle info edastab aruandespetsialist/Maakondlik Ekspergrupp (MEG) kontaktisik vastavale sihtkapitalile/MEG-le. Sihtkapital/MEG teeb otsuse, kas lepingus toodud toetuse kasutamise eesmärki saab muuta, (nt. sündmusel osalemine muudetakse sündmusel osalemise ettevalmistamiseks). See on vajalik, kuna aruannet saab aktsepteerida vaid siis, kui lepingu eesmärk on täidetud.

– Iga vastav kaasus arutatakse sihtkapitali/MEGi ekspertide poolt läbi ja vajadusel küsitakse nõu Kultuurkapitali kontori tugipersonalilt. Võtame vajadusel lisaks ka juriidilist nõustamist.

– Võtame iga kaasuse ette juhtumipõhiselt ja tuleme taotlejatele vastu nii palju kui see on seaduste raames võimalik.

NB! Kui taotluses ette nähtud tegevusi on võimalik edasi lükata, palume käituda vastavalt tavapärasele korrale ja esitada nõukogule kasutamisaja pikendamise kohta avaldus!”

Kultuuriministeerium:

Oluline! Taotlemine kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketist algab peatselt (30.04.2020)

Kultuuriministeerium: Kriisiabi disainiettevõtetele (30.04.2020)

Loovisikutele leevendati ajutiselt loometoetuste taotlemise tingimusi (22.04.2020)

- Ärajäänud projekte vaadatakse juhtumipõhiselt, kuid lausalist toetuste tagasiküsimist ei tule, projekti ärajäämisel peab aga nagu ikka tagastama kasutamata toetuse (osa).

- Hetkel on välja töötamisel ka abinõud, mis võimaldaks juba tehtud kulutusi osaliselt kompenseerida, meetmeid töötatakse välja dialoogis Kultuurkapitaliga, et tagada võimalikult laiapõhjaline toetus võimalikult paljudele ja vältida topeltrahastamist.

- Kultuuriministeerium töötab lähiajal välja täpsemad meetmed valdkondadele, 25 miljoni euro suurusest abipaketist saab konkreetselt kujutava kunsti kriisikahju leevendada 600 000 euro ulatuses, vt täpsemalt siit.

- Kahjuks ei ole võimalik lubada kõigi kahjude kompenseerimist kultuurivaldkonna eelarvest. Suurematel institutsioonidel, kes kaotanud piletitulu ja panustavad oma tegevusega ka turismi, tuleks tähelepanelikult jälgida ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi poolt välja töötatavaid abipakette.

Vaata ka Kultuuriministeeriumi ülevaadet korduma kippuvatest küsimustest.


Õiguslik abi:

Eesti Kunstnike Liit võimaldab oma liikmetele ja seoses eriolukorraga ka neile kunstnikele, disaineritele ja institutsioonidele, kes rendivad ruume EKLi hoonetes, tasuta esmast õigusabi, mida osutab kogenud jurist Vahur Glaase. Juristi teenus sisaldab professionaalseid nõuandeid nii loomevaldkonna ja -ettevõtlusega haakuvates (nt autoriõiguse, kunstiteoste tellimise ja teostamisega seotud lepingute, töölepingute, erialaste koostöölepingute jmt) kui eraelulistes (perekond, vara, üürisuhted jne) küsimustes.


EASi info ettevõtetele seoses eriolukorraga:

Koroonaviiruse leviku ja selle tõkestamisega kaasneb väga suur mõju majandusele ja ettevõtetele. EAS töötab koos valitsusega, et toetada ettevõtteid ning pakkuda ajakohast informatsiooni. Meie töötajad täidavad seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga töökohustusi e-kanalite vahendusel. Oleme suhtluseks avatud telefoni ja e-kirja teel.

Uuendatud tingimustega EASi tootearendustoetus aitab kriisist tugevamana välja tulla (24.05.2020)

EAS: Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus (11.05.2020)

COVID-19 mõjude leevendamise toetused ettevõtetele (27.04.2020)

Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus

EASi info ettevõtjatele (uuendatud 15.04): https://www.eas.ee/covid-19/

EASi töötajate kontaktid leiate siit.

Kõige olulisema riigipoolse info ettevõtjatele leiad siit:

- Eesti Töötukassa maksab töötasu hüvitist

- SA KredEx toetab ettevõtteid investeerimis- ja käibelaenu ning laenukäenduse abil

- Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga

- Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel COVID 19 KKK

- Terviseameti koroonaviiruse info

- Politsei- ja Piirivalveameti piiriületuse ja elamislubade info

- Kultuuriministeeriumi lisaeelarve: kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipakett 

- Kriisiabi meetmed COVID-19 tõttu kannatada saanud ettevõtetele on EASil koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötamisel:

- „COVID-19 viiruse puhangust negatiivselt mõjutatud ettevõtjate äritegevuse ümberkujundamise toetuskogumahus 10 miljonit eurot on suunatud ettevõtetele, kes vajavad riigipoolset tuge oma äri vastavalt kriisimõjutustele ümber kujundada, kriisist tulenevaid uusi võimalusi realiseerida (uutele toodetele ja teenustele fokuseerida ja/või olemasolevaid ümber kujundada), oma ärimudeli muutmiseks, katkenud tarneahela üles ehitamiseks, tootmiskorralduse muudatuste elluviimiseks jne. Toetusmeetme eesmärk on tõsta ettevõtete kriisijärgset konkurentsipositsiooni ning sisemist suutlikkust.

- „COVID-19 viiruse puhangust negatiivselt mõjutatud turismisektori kahjude hüvitamise toetuskogumahus 25 miljonit eurot on suunatud kriisist enim puudutatud ja kannatanud sihtgruppidele, kelle tegevus on reisimise peatumise tõttu seiskunud või oluliselt kannatanud. Selleks on turismisektoris tegutsevad majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, püsiatraktsioonid ning turismiteenuse pakkujad. Rohkem infot leiab MKMi pressiteatest.

- Meetmete täpsed kriteeriumid ja taotlemise tingimused avalikustatakse EASi poolt siis, kui abipakett saab vabariigi valitsuse poolt heakskiidu.

- Kõik ettevõtted, kellel on EASiga pooleli toetusprojekt, siis nii kulude abikõlblikkuse kui ka projekti tähtaegade ja eesmärkide osas soovitame meiega ühendust võtta, et sobiv lahendus leida. Rohkem infot leiad siit.

- Ettevõtted saavad sel aastal ühisstendidega ärimessidel osaleda ilma omaosalustasuta. Muutuva messikalendri kohta saab infot siit.

- EASi teenused ettevõtete arendamiseks on 50%-60% väiksema omaosalusega. Näiteks ekspordipartneri otsing, mille kõige olulisem osa on eksportööri poolt ette antud profiilile vastavate potentsiaalsete klientide otsimine.

- EASi ekspordinõunikud ja meie Aasia keskuse eksperdid aitavad ettevõtteid kaotatud partneritega, raskustega olemasoleva partneriga ühenduse hoidmisel või uute koostöövõimaluste leidmisel. Samuti teevad ekspordinõunikud ülevaateid hetkeolukorrast turgudel. Ülevaated leiab siit.

- Paljud EASi koolitused toimuvad nüüd veebiseminaride vormis. Tutvu veebiseminaride kalendriga!

- Kiiresti uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks muutusid 07.04 innovatsiooni- ja arendusosaku tingimused. Rohkem infot muutuste kohta leiad siit.

 

Kultuurkapitali eristipendium:

Kultuurkapitali eristipendiumist (Sirp 24.04.2020)
https://www.kulka.ee/et

 

Kriisimeetmed ettevõtjatele:

Ülevaade ettevõtetele mõeldud toetusmeetmetest (23.04.2020)

https://www.arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/

Euroopa Kultuurifond on loonud solidaarsuskultuuri allfondi ning kutsub üles esitama kultuurivaldkonna projektitaotlusi, mis aitaks tugevdada Euroopa solidaarsust nii kriisi ajal kui pärast seda. Projekte toetatakse summas 5 000 kuni 50 000 eurot, taotlusi saavad esitada nii üksikisikud kui organisatsioonid. Tähtaeg on 27. aprill. Kogu info on leitav siit: https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity


Kuidas rahaliselt disainereid ja disainiinstitutsioone aidata?

- Osta kohalikku disaini e-poodidest või otse disainerilt;
- Kasuta kohaliku disainibüroo teenuseid. Tutvu nende kriisiaja pakettidega siin;Nõuandev lehekülg sündis Eesti Disainikeskuse, Eesti Disainerite Liidu, Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitaliga koostöös.Kõik lisaküsimused ja ettepanekud saatke palun info@disainikeskus.ee