ERR televisiooni ja raadio mobiilirakendused


ERR on Eesti avalik ringhääling, mida peamiselt eristatakse ja hinnatakse kõrgekvaliteediga sisu ja programmi pärast. ERRi sisu on äärmiselt mitmekesine, laialdase kanali ja formaadivalikuga ning suunatud väga erinevatele sihtgruppidele. ERRi ja Mobi Labi koostöö eesmärgiks oli uuendada avalike raadiokanalite ja televisiooni mobiilset kasutuskogemust.Disainiprotsessi esimeses etapis kirjeldati koos kliendiga läbi uuendatud mobiilirakenduse disaini eesmärgid, analüüsiti olemasoleva rakenduse puuduseid ja tugevusi ning koguti tagasisidet lõppkasutajatelt, mis andis väga vajaliku sisendi järgmisteks etappideks.

Suurimaks väljakutseks kasutuskogemuse disaini juures oli praeguse ja tulevase meedia tarbimise mõistmine, intuitiivsus kõigile erinevatele sihtgruppidele ja läbitöötatud infoarhitektuur.


Visuaalse disaini juures oli peamine eesmärk, et domineeriks kvaliteetne sisu ja erinevate kanalite visuaalne identiteet oleks selgelt eristatav nende sihtgrupile. Lahendusena töötati välja eraldi universaalne kujundus raadiotele ja televisioonikanalitele. Kuna sihtgrupid erinevad oluliselt, otsustati erinevate rakenduste kasuks, kus rakenduse enda ikoon käivitab koheselt soovitud kanali. Selliselt on lõppkasutajale soovitud kanali leidmine rakenduste poodides lihtsam ja kasutamine mugavam.

Seni kogutud kliendi ja lõppkasutajate tagasiside põhjal on suurenenud rakenduste kasutajate arv, kasutusessioonide arv ja ka sessioonide pikkus.

Kes? Mobi Lab → http://lab.mobi
Klient? Eesti Rahvusringhääling
Mobi Lab, UX-UI