Esitleti disainikasutuse uuringu tulemusi

Eesti Disainikeskuse tellitud uuringu "Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes" kohaselt kasutavad Eesti ettevõtted disaini jätkuvalt tagasihoidlikult. Samas need ettevõtted, kes on viimase kahe aasta jooksul kasutanud professionaalset disainiteenust, näevad peamise praktilise kasuna paranenud kliendirahulolu ja kasvanud konkurentsivõimet.

TNS Emor poolt läbiviidud uuringu eesmärk oli kaardistada disainikasutus nii era- kui riigiosalusega ettevõtetes ja sihtasutustes. Disainikeskuse juhi Jane Oblikase sõnul annab uuring hea ülevaate, millisel tasemel Eesti ettevõtted disaini kasutamisel hetkel on.

“Millegipärast disaini rolli ja olulisust, eriti just uute toodete ja teenuste puhul, alahinnatakse. Disain toob innovatsiooni nö maapeale, muutes need kasutajasõbralikuks. Just kasutajasõbralikkus on see, mis ettevõttes lisandväärtust loob. Tervikuna kasutavad aga meie ettevõtted veel üsna vähe professionaalset disaini – vaid 33% ettevõtjatest on viimase kahe aasta jooksul seda teinud. Samas 43% disaini kasutanud Eesti ettevõtetest leiab, et see on suurendanud kliendirahulolu ning 40% ettevõtetest usuvad, et disain on suurendanud nende konkurentsivõimet,” selgitas Oblikas.

IMG 4652

TNS Emori uuringujuht Jaanika Hämmal hinnangul ei oska ettevõtted, tulenevalt madalast teadlikkusest, näha disaini kasutamist olulise konkurentsieelisena. "Kuigi uuritud ettevõtted disainil oma konkurentsivõimes olulist kohta ei näe, on kaks kolmandikku neist siiski viimase paari aasta jooksul mingit liiki disaini kasutanud. Kõige enam on kasutust leidnud graafiline ning digitaal- ja multimeediadisain. Uusi tooteid ja teenuseid turule toonud ettevõtted on suuremad disainikasutajad ja ka vastupidi: ettevõtted, kes kasutavad enam disaini, toovad turule uusi tooteid ja teenuseid. Disainikasutuse positiivne mõju on näha toote- ja teenusearendusega tegelevate ettevõtete suuremast ekspordiaktiivsusest ning viimaste aastate käibekasvust," selgitas Hämmal.

IMG 4620

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga arvates on uuringu tulemused aluseks lähiaastatel Eesti disainipoliitika kujundamisel, Eesti Disainikeskuse strateegilise eesmärkide püstitamisel ning nendest tulenevate tegevuste kavandamisel ning elluviimisel koostöös erinevate partneritega. "Uuringu tulemuste põhjal soovime tõsta ettevõtjate teadlikkust ning suurendada disaini rakendamist nii uute kui ka olemasolevate toodete ja teenuste arendamisel lisandväärtuse kasvatamise eesmärgil," lisas Kuningas.

IMG 4674


Tutvu uuringu tulemuste  ja kokkuvõttega.

Meediakajastus:

Terevisioon 02.04.2013