Ilmus Policy Booklet 4

Disain võidab kogu maailmas tunnustust innovatsiooni käivitajana, aidates tuua turule uuenduslikke ideid toodete, protsesside ja teenuste näol ning muutes avalikud teenused kodanikukesksemaks. Et teadvustada disaini strateegilist rolli piirkondliku ja riikliku poliitika kujundajatele, uurisid SEE projektipartnerid oma valitsusasutuste esindajatega SEE tööseminaril Lõuna-Poolas Cieszynis peamisi disaini toetusprogramme.

Seminari teemavalik lähtus algatuse „Piirkonnad majandusmuutustes" ühest eesmärgist: tuua uuenduslikud ideed kiiremini turule. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted tegutsevad üha enam rahvusvahelistel turgudel ja peavad kiiremini kohanduma ka üleilmsete arengusuundumustega. Uute tehnoloogiliste lahenduste ja meetodite kasutuselevõtmise suutlikkus on konkurentsivõime seisukohalt ülioluline, kuid seda takistavad endiselt mitmesugused tegurid.

Poliitikakujundajatel on võimalus disaini toetusprogrammide kaudu aidata kaasa disainiteadmiste kasutamise soodustamisele ja seeläbi kõrvaldada ettevõtete arengut pidurdavad takistused. Nende programmidega aidatakse ettevõtetel diagnoosida oma hetkeolukorda, teha kindlaks võimalused strateegiliseks disaini kasutuselevõtuks ning lihtsustada disaini tellimist ja haldamist.

Käesolevas SEE poliitikasoovituste kogumikus oleme kokku võtnud Cieszyni tööseminaril käsitletud problemaatika ning püüame näidata, kuidas disain lisab uue toote või teenuse väljatöötamise protsessile väärtust, kuidas valitsused saavad disaini toetusprogrammide kaudu julgustada ettevõtteid disainiressursse ära kasutama ning kuidas poliitikakujundajad ja teadlased saavad riigi disainisüsteemi uurides tagada, et see raamistik soodustaks disaini tulemuslikku kasutamist ettevõtetes ja ühiskonnas laiemalt.

Kogumikus toodud näited disaini rolli kohta uuenduslike ideede turuletoomisel võiksid pakkuda tuge laiemate innovatsioonistrateegiate elluviimisel.

Inglisekeelse Policy Booklet 4 saab alla laadida siit.

Eestikeelne versioon on allalaaditav siin. 

Head lugemist ja kaasamõtlemist!

Sharing Experience Europe (SEE) projekt on 11 Euroopa disainiorganisatsioonist koosnev võrgustik, mis uurib võimalusi, kuidas kaasata disaini piirkondlikku, riiklikku ning Euroopa tasandi poliitikasse. Projektiga saab lähemalt tutvuda aadressil www.seeproject.org .

SEE projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond INTERREG IVC programmi kaudu ning Eesti Kultuurkapital.