Keskkonnateadlik betoonitehas Framm

Rohelise kuvandi loomine betoonitehasele Framm


Võrdlemisi ressursimahukas ehitusmaterjalide sektoris tegutsev betooniettevõte Framm, paistab silma keskkonnateadliku ja jätkusuutliku töökeskkonna loomise visiooniga. Algust on tehtud ettevõttesisese tootmis- ja olmeprügi sorteerimissüsteemi juurutamisega ning 2019. aasta lõpus viidi läbi ka põhjalikum ringdisaini audit ringmajanduse eksperdi Harri Moora ja teenusedisaineri Kaarel Mikkini juhtimisel.


Auditi teostamise eesmärk, oli kaardistada ettevõtte hetkeolukord ning välja selgitada, milliseid ringdisaini aspekte on võimalik ettevõtte elukaares rakendada, et ühelt poolt oluliselt vähendada keskkonda mõjutavat jalajälge (olla rohelise brändi kuvandiga tootja) ja teiselt poolt olla valmis kohanema tulevaste tootmisettevõtteid mõjutavate seadusmuudatustega.

Fotol, vasakult: Kelli Turmann (EDK), Rasmus Kurm, Maire Toomberg ja Doris Henning (Framm AS), Harri Moora (EDK) ja Kaarel Mikkin (The Brand Manual).

Tarneahela probleemid

Töö käigus kerkis esile üleüldine tööstustes valitsev tarneahela probleem – esineb eksiarvamus, et kui toode on pakendivaba, toodetud tööstusjääkidest või väiksema materjalikuluga, siis peaks see alati olema ka odavam. Ehk selleks, et lõppklient saaks osta väiksema keskkonnamõjuga ja rohelise kuvandiga brändi, peaksid tootjad justkui tihedas rahvusvahelises konkurentsitingimustes kasumimarginaali veelgi alandama. Tegelikkuses tähendab tootjale rohelise kuvandi pakkumine aga olulisi investeeringuid ja lisatööd tootmisprotsessi ja kogu tarneahela ümberkorraldamiseks, tootearenduseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks. Näiteks, kui Frammi betoonelemente transportida kilesse pakendamata, on neid vaja kliendi asukohariigis puhtaks pesta, mis tekitab alternatiivkulu. Sama lugu on jääkidega, nendest uute toodete tootmine tekitab ettevõtte igapäeva töös lisasekeldusi ja võib lõhestada rutiinset ja hetkel toimivat ärimudelit.


Fotol: Vaatlusanalüüs tootmiskompleksis


Lineaarsest majandusmudelist ringlevasse mudelisse

Sarnaste teemade valguses on tööstusettevõtetel suur väljakutse, liikuda lineaarsest majandusmudelist (tooda-kasuta-hülga) ringlevasse mudelisse. Euroopa keskkonnapoliitikud on teadlikud situatsioonist ja soovivad pakkuda võimalikult palju meetmeid eesmärgiga toetada tootmisettevõtete jätkusuutlikku opereerimist Euroopas. Käesoleval aastal üheks selliseks toetavaks meetmeks on ka ringdisaini audit, mis aitab ettevõtetel defineerida need suunad, kus muutust ja keskkonnateadlikke põhimõtteid kõige lihtsam ellu viia ning nende muutuste mõju kõige suurem. 


Fotol: Frammi prügisorteerimise süsteem

Frammi ringdisaini audit

Frammi ringdisaini auditi käigus teostati vaatlusanalüüs, intervjuud juhtkonnaga ja töötuba töötajatega. Auditi tulemusena selgus hulgaliselt nüansse, mida ettevõtte konkurentsieelise säilitamiseks kahjuks avalikustada ei saa, ent üldises plaanis anti ettevõtte juhtkonnale kätte konkreetsed suunad, kuidas saavutada muutust läbi sisendmaterjali väärtustamise. Sealhulgas anti suuniseid tootmise säästlikumaks ja ressursitõhusamaks muutmise osas, kuidas tekkivate jäätmete hulka vähendada, neid ringlusse võtta ning uusi tooteid luua.


Fotol: Töötuba töötajatega

Frammi juristi Maire Toombergi sõnul, sai Framm ringdisaini auditi läbiviimise tulemusena väga hea tagasiside nende senisele panusele ning häid mõtteid homsesse päeva. ‘‘Kindlasti on tööstusettevõtetel suur väljakutse siseneda ringlevasse majandusmudelisse kuna rohelise kuvandi pakkumine tähendab olulisi investeeringuid tootmisprotsessi ja kogu tarneahela ümberkorraldamiseks, tootearenduseks ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks, ‘‘ möönab Toomberg. 

‘‘Inimtekkelised kliimamuutused, loodusressursside ja elukeskkondade massiivne hävitamine, loodusvarade kasvav kaevandamine ja sellele järgnev kasvav ressursinappus jms on samas toonud kaasa olukorra, kus süsinikuneutraalne majandus ja ringmajandus on meie homne uus normaalsus. Uute direktiividena jõuab see poliitika kindlasti igaüheni meist kuna 2019 aasta lõpus esitles Euroopa Komisjon ambitsioonikat Euroopa Rohelist Kokkulepet, mille üheks alajaotiseks on ringmajandusele rajatud kestliku tööstuse meedete väljatöötamine, ‘‘ lisab Toomberg.


Ringdisaini audit, aktsiaseltsis Framm, valmis koostöös Eesti Disainikeskuse, ringmajanduse eksperdi Harri Moora ja teenusedisainer Kaarel Mikkiniga (The Brand Manual).

Kuula ka ringmajanduse KUIDAS? sessiooni, kus juttu ka Frammist: https://www.youtube.com/watch?v=xW4Mt0yfXcI

Ringdisaini auditi läbiviimine oli kaasfinantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse.
Teksti autor:
Kelli Turmann
Ettevõtluse ja innovatsiooniprogrammide juht
Eesti Disainikeskus


Ringdisain