Disaini DNA-ga Avatud Kool

Selle aasta septembris avaneb Põhja-Tallinnas uus põhikool, mis on lisaks uuenduslikule lähenemisele õppeprotsessile silma paistnud ka sõbraliku, julge ja eristuva visuaalse keelega. Uurisime kooli ühelt asutajalt, Kiusamisvaba Kooli käivitajalt Rasmus Raskilt, millist rolli on disain ja disainmõtlemine kooli ja õppekavade loomisel mänginud.

avatud kool, disainikeskus, teenusedisain

Kogu kooli ettevalmistav protsess ideest kuni teostuseni on tänaseni aega võtnud 3 aastat ja hõlmanud 40 vabatahtliku tööd. 2017. aasta sügisel avatakse 1. ja 2. klass, tinglikult ka 3. klass (kokku üks kuni neli klassi olenevalt soovijate arvust), kus rakendatakse korraga mitmekeelset õpet ning uusimaid teaduspõhiseid ja lapsekeskseid metoodikaid. Lisaks riikliku õppekava sisule pööratakse suurt tähelepanu laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamisele.


avatud kool, disainikeskus, teenusedisain

Kooli on oodatud nii eesti kui vene emakeelega lapsed, koolis on neil üheskoos võimalik keelekümbluse meetodil õppida ja praktiseerida võõrkeeli nii õppetöö kui igapäevase suhtluse käigus. Lisaks teineteise keeltele õpitakse Avatud Koolis selgeks inglise keel ja omandatakse tänapäeva vajadusi arvestades ka programmeerimiskeel. Väga tähtsal kohal on kooli lähtealustes individuaalne lähenemine lastele oskustele, võimetele ja õpivajadustele, et igal ajahetkel oleks kõigil lastel just parasjagu pingutust nõudev ülesanne käsil. Eestis seni veel vähe kasutatud õppeviisina rakendatakse projektõpet ja hinnas on idee, et õppimine on oluliselt rohkem kui pelk teadmiste omandamine.

Auhinnatud disainilahendused lähtuvad sõnastatud väärtustest

Disainiprotsess sai alguse väärtuste sõnastamisega: me hoolime, me julgeme, me pühendume, me tähistame. Paika pandi põhimõtted, millele lõpptulemus võiks vastata ja millega erinevate aspektide relevantsust ja paikapanemist – nii visuaalne identiteet, kommunikatsioon, meetodid jne. – kontrollida saab. Loodi vundament, millele ka visuaalset kommunikatsiooni üles ehitada. Disainibüroo Velvet, kes on loonud kogu Avatud Kooli visuaalse identiteedi ja veebilehe lahenduse, on kooli loomisse panustanud samuti vabatahtlikuna ja nende tööd ei tasustatud. Loodu peegeldab suurepäraselt kooli väärtusi ning on kooskõlas üldise lähenemisega – näida ja olla kaasaegsed, uuenduslikud ja eristuvad. Lähteülesande läbitöötatust ja tulemuse vastavust tõestab ilmekalt see, et kooli erinevad disainilahendused jõudsid 2016. aastal Eesti Disainiauhindade konkursil lausa neljas kategoorias nominentide hulka – firmagraafika ja firmagraafika digimeedias (mõlemas kategoorias pälviti HÕBE), tüpograafia ning elumuutev tark lahendus/teenus. Rahvusvaheline žürii tõi välja tänapäevast ja julget lähenemist koolile, vaba ja avatud identiteeti ja üleliigse puudumist.

“Kindlasti aitab eristuv visuaalne keel meil oma sõnumit paremini kommunikeerida ja meie kogukonnaga vahetumalt suhelda,” võttis Rask tulemuse kokku.Elumuutva targa lahenduse / teenuse žürii põhjendas Avatud Kooli esile toomist järgmiselt: Esimene kool Eestis, mille DNA-s on disainipõhimõtted – põhimõtted, mis on aluseks õppekavade ja teiste koolielu puudutavate strateegiliste otsuste tegemisel. Kuigi Avatud Kool saab oma esimesed õpilased alles 2017. aastal, on juba täna näha olulist mõttemuutust, mida Avatud Kool kogu Eesti koolisüsteemis kaasa võib tuua. Kool keskendub praktilisele projektiõppele, ollakse õpilaskesksed ja tulemuseks on loota, et meie lapsed on hoolivamad, tolerantsemad, avatumad, julgemad, isikupärasemad. Sõbralik ja kasutajamugav veebikeskkond koos põhimõtteid toetava ja seletava graafilise disainiga teeb kooli teistmoodi olemise hoomatavaks ja käegakatsutavaks.

Disaini põhimõtetest lähtutakse ka kogu õppetöö kavandamisel ning heal meelel kaasatakse disainereid edaspidi laiemaltki, näiteks selliste küsimuste lahendamisse, kuidas luua suhtlemine ja suhted laps-kool-lapsevanem osapoolte vahel ning kuidas luua kogu õppetegevust toetav õppekeskkond. Esimese kolme kooliaasta jooksul kodust õppetööd lastele ei jäeta, küll aga soovitakse kaasata lapsevanemad ja miks mitte ka teised pereliikmed projektiõppe tegevustesse. Õpikud ja töövihikud ei saa olema raskem osa lapse koolikotist, vaid on pigem abivahend õpetajale tunniteemade ja projektide ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Taaskord uudne lähenemine igikestvale probleemile ranitsa lubatud raskusest ja sobivate õpikukaante leidmisest. Just lapsest lähtumine ja nii-on-alati-koolis-olnud mõtteviisist vaba suhtumine aitab luua uuendusliku, põneva ja õpitahet hoidva ning soodustava koolikeskkonna.

Füüsiline ruum pole nii oluline

Sujuvalt liikus jutt ka füüsilise ruumi peale, mida viimasel ajal Riigigümnaasiumite loomisel väga tähtsustakse. Esialgu ei ole plaanis uut koolimaja ehitada, klassiruume jagatakse Põhja-Tallinnas asuva Karjamaa koolimajaga, rakendades nii jagamismajandamise põhimõtteid. Raski sõnul on füüsiline ruum kooli puhul natuke ületähtsustatud, neid väheseid hariduses olevaid ressursse võiks esmajärjekorras suunata sisulisele arendustööle, õpetajate palkadele ja (täiend)koolitamisele. Muidugi ei eita ta ka ruumi olulisust, aga nutikate vahenditega annab ka olemasolevat ruumi järk-järgult kohandada ja muuta, hakkamata kohe betooni investeerima.

Avatud Kooli missioon on laiem kui ainult oma kogukonna ja kodukoha hariduse uuendamine: “Tahame olla partneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile mõtestamaks lahti, milline tulevikukool võiks välja näha,” sõnas Rask.

Oma lapse saab kooli kirja panna alates 20. jaanuarist Avatud Kooli kodulehel avatudkool.ee. Koolikatseid ei ole, samuti ei toimu muul moel lapse või vanema sobivuse hindamist. Ainus kriteerium kooli astumiseks on see, et vanem mõistab ja väärtustab neidsamu põhimõtteid, mis Avatud Kooli olemuse tuumaks on. Avatud Kool - see on uut moodi kool!
Velvet, avalik sektor, Teenusedisain